Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 1

1             2 3 4             5             6
       
7             8       9   10  
               
11             12          
        13            
  14                              
        15                    
      16        
17                         18      
    19         20            
21   22                    
          23             24
25                      
    26       27   28          
  29 30       31      
32 33           34           35  
            36                    
      37                      
      38    
  39              
  40   41    
42   43             44 45  
      46               47    
48               49
    50       51                      
             
52       53     54        
  55                    
    56            
57       58                
   

Across
1.нээх олох
3.харандаа үзүүрлэгч
7.буруутай
8.зөвлөгөө
11.хотын төв
13.болзоо
14.царайлаг
15.урлагийн галлери
17.шөнө дунд
18.сүүлчийн
19.сайн найз
21.өсөх хөгжих
23.хуульч
25.тэтгэвэртээ гарсан
26.ядуу хөөрхийлөлтэй
28.шумбах
31.хүүхэд
32.эм
36.санаа зоволтгүй
37.өршөөгөөрэй
38.лааз
39.хөгжилтэй
42.солилцоо
46.төгсөгч төгсөх
50.төгсгөл
51.мэдээлэл
52.обьект
54.бүдүүлэг
55.сам
56.асуудал
57.үргэлжлэх
58.маузны тавиур
Down
2.харилцаа холбоо
4.байгаль орчны
5.сайхан амраарай
6.утасдах бөгж
7.хөгжилдөх
8.адал явдал
9.энгийн
10.тухтай
12.зүгээр зүгээр
16.бохь
20.үйлдвэр
22.нээлттэй чөлөөтэй зан
24.хурал
27.хэцүү хатуу
29.сайхан сэтгэлтэй
30.гадаад
33.эрэгцүүлэл
34.өдөр тутмын
35.шоудах
40.орхиж одох
41.өдрийн тэмдэглэл
43.курс
44.радир нэвтрүүлэгч
45.дезайнер
47.зоригтой
48.клуб
49.хос
53.анги

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us