Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

AH Unit 2

1 2 3 4
5 6       7   8       9                     10
      11          
12               13                     14      
                 
15       16               17    
        18                  
19                     20    
        21             22 23
24                        
25                                
26       27                
      28             29                    
30                
  31                              
32                    
    33                            
34                       35
    36   37          
38           39     40         41  
      42   43                  
44   45                        
  46                  
47                    
  48     49           50 51    
      52                
53               54     55      
        56        
  57            
      58          
  59            
 

Across
6.зай
9.сул тал
12.ганцаардмал
13.илүү цагаар ажиллах
14.хадгалах
15.босс
16.өвдөх
18.биширмээр гайхалтай
19.фермийн байшин
21.тогтмол
24.зочин
25.үндэсний парк
26.муухай
28.чухалыг нэгт
31.сульдаж ядарсан
32.холион бантан
33.мэргэжил
34.сар бүрийн
37.далайн эрэг
38.Европын
40.яг, зүгээр
43.боломжгүй зүйл
45.сонирхсон
46.санах дурсах боломжийг ашиглахгүй алдах хичээлээсээ хоцрох
47.дуудлага
48.солилцох
52.маникюр
53.хамгийн багадаа ядаж
54.хумс хадаас
56.орон сууц
57.дээврийн хөндийн өрөө
58.хэзээ ч
59.үргэлж
Down
1.хилийн чанад
2.алдартай хүн
3.нэг зүйлээрээ төстэй байх
4.нүүрний будаг
5.үзэгдэх орчин, байгалийн сайхан
7.дүрдээ орох
8.харилцан яриа
10.ажилд авах
11.харилцаа холбоо
17.линз
20.тэмцээн
22.оюутны дотуур байр
23.Юу болсон гээч!
27.амьдралын хэв маяг
29.үсчин
30.цэвэрлэх
35.чухал
36.унтах цаг
39.осол
41.гэр бүлээсээ салах
42.авчирах
44.зуу
49.атга дүүрэн
50.үйлдвэр
51.хуваах
53.бараг л
55.азтай

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us