Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 10 first half

1
  2 3    
    4       5
6                 7  
8        
    9 10                
    11           12     13      
      14         15        
    16         17            
18               19        
                20        
                21
22     23      
    24                                    
25                          
    26                      
           
  27       28             29 30  
          31        
             
      32             33 34            
  35                
  36 37          
38               39    
    40            
41 42      
43                 44          
       
    45            
   

Across
3.deoxyribonucleic / desoxyribonucleic acid
4.авирах
6.огтлох
10.дотоод
11.даавуу
12.хөгжих
14.автоматжуулагдсан
17.хууль бус
18.оршуулгын газар
20.алдаа
24.төрийн албан хаагч
25.санал
26.турших
27.хеликоптер
31.буу
32.өвчин
33.үнэн зөв
35.муу зүйл үйлдэх
37.хүмүүн төрөлхтөн
38.мөрөөдөл
40.түр хугацаагаар зээлж авах
43.бүхий л итгэл найдвараа алдсан
44.хүн амины хэрэгт гэм буруутай
45.химич
Down
1.яс
2.мөрөөдөл
5.модоо барих,мөнгөгүй байх
6.химийн
7.нээлт
8.харилцан яриа
9.компани
13.цахилгаан гэрэл
14.залхаах
15.ахуйн цахилгаан хэрэгсэл
16.магадгүй
19.мэдэж авах
21.уй гашууд дарагдсан
22.холболдох
23.бичгийн цүнх
25.гомдол гаргах
28.гэмт хэрэгтэн
29.эмчлэх
30.шагнал
34.зуун жил
36.нутгаа санах
39.агуулах
41.бие
42.эс

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us