Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 10 second half

1     2  
3  
    4 5
6       7               8 9
  10              
    11   12            
13           14                    
         
  15                   16            
       
17   18               19         20  
          21                  
           
    22         23 24                  
  25   26      
  27             28              
               
  29       30                             31
                  32
      33                  
            34      
35                      
        36            
  37 38                    
        39              
    40                        
         
41                    
   
42            

Across
1.хэвлэх үйлдвэр
6.бүлэг
7.бий болгох
10.мордох
12.радий
13.үр дүн
14.атомын
15.дэлхий даяар
16.папирус,муутуу цаас ᠮᠤᠤᠲᠤᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤmb
17.алдар нэр
19.хүч тэнцүү өрсөлдөгч
21.орчуулагдах
22.роман
24.амжилттай
27.нууцыг хадгалах
29.худал
30.гомдол гаргах
33.хараа зүйн дүрслэлийг гарган авах
34.гол утга
35.tsahim holboos
36.гайхамшигтай зүйл
38.зохион бүтээх
39.хиймэл
40.яаралтайгаар
41.зохион байгуулалт ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠmb
42.бэлхэн байлгах
Down
2.сэжигтэн
3.онцгой
4.тээш
5.рентген зураг
8.дурсамж
9.хэвлэмэл
11.цөөхөн
13.цөөхөн
15.урлагийн бүтээл
17.зорчигч
18.яруу найрагч
20.цаасны үйлдвэр
21.технологи
23.үйл ажиллагаа
25.пенициллин
26.шинжлэх ухааны уран зөгнөл
28.хайлтын систем ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮmb
31.үнэн зөв
32.төслийн товч төлөвлөгөө
35.жин
37.мангас
39.сонголт

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us