Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Handelinge 8:26-40 Vir kinders!

Word Bank
eensame, filipus, heilige gees, jerusalem, jesus, kandake, lam, lei, stuur, suid, verbly

1 2
3                
   
4            
 
  5 6
7            
    8      
9      
      10        
     
  11          

Dwars
3.die plek waarheen die hofdienaar gegaan het om te aanbid
4.die naam van die diaken in Handelinge 8
7.enkel en alleen - die tipe pad waarop filipus moes gaan
8.die rigting van die pad tussen jerusalem en gasa
10.voltooi: die Gees st....r
11.voltooi: die Gees ver....`
Af
1.wie stuur, lei en verbly mense?
2.voltooi: die Gees l...
5.die naam van die koninginne van Etiopië
6.na wie verwys die gedeelte in Jesaja?
9.voltooi: Jesaja 53 praat van 'n l...m wat geoffer is vir ons sondes

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us