Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Syrer og baser

Marianne

1 2 3   4      
     
  5                    
6      
7                  
    8              
     
9                             10      
     
  11 12                   13  
         
    14 15       16      
17                            
            18  
    19                          
         
20         21                              
           
    22                 23    
           
24                
 
25                        
 

Vandret
3.Når oxoniumionskoncentrationen aktuelt er mindre end 0,0000001 M, så er opløsningen?
5.Kb betegnes
7.En syre, der kan afgive to hydroner betegnes som?
8.Når BTB har sin blandingsfarve betegnes opløsningen for?
9.En klasse af uorganiske forbindelser som er stærke baser
10.BTB har en blandingsfarve mellem pH 6,0 og 7,6 som er?
12.Som et mål for hvor god en base er som base anvendes begrebet
14.pH i 0,00001 M saltsuropløsning er?
16.Hvilket stof tilsættes jorden (miljøet) for at afhjælpe på syreregns-skader?
17.Ks betegnes
18.Surhedsgraden betegnes
19.I en basisk opløsning er der overskud af?
20.Til HCl er chloridionen? (to ord som svar)
22.Stofferne hydrogensulfationen og vand har denne egenskab
23.pH i 0,001 M saltsuropløsning er?
24.Et stof som ikke er særlig følsom overfor pH ændringer betegnes en?
25.Hvad er navnet på ammoniaks korresponderende syre?
Lodret
1.Noget en syre kan afgive
2.pKb betegnes
4.pKs betegnes
6.En pKb på 3,2 svarer til en base, som er?
11.Vandets ionprodukt vokser/falder med øget temperatur?
13.Desto mindre effekt en tilsætning af syrer eller baser har på en puffer, desto større er dens
15.Ethansyre kaldes også for
17.Phosphorsyre er som syre stærkere/svagere end dihydrogenphospahtionen?
21.En base med en styrkeeksponent på 5 betegnes

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us