Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ignacy Krasicki

Agata Kobylska

1 2
3                        
   
4                
   
5                      
  6        
7                
 
8 9   10 11
  12                
         
    13                  
       
14                
     
  15                  
 
16                

Poziomo
3.Polskie... Ośmieszył je Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"
4.Podział Polski pomiędzy zaborców
5.Król, przyjaciel Ignacego Krasickiego
6.Pouczenie występujące w bajce
7.Cecha bajki polegająca na kształtowaniu u czytelnika pewnych postaw
12.Gatunek literacki piętnujący ukazywane w niej zjawiska
13.Inaczej biskup ważniejszej diecezji
14.Przedstawienie ludzkich cech za pomocą postaci zwierzęcych w bajce
15.Styl utworu "Hymn do miłości ojczyzny"
16.Najczęściej występujące postacie w bajkach Kraśnickiego
Pionowo
1.Rodzaj poematu "Monachomachia" Ignacego Krasickiego
2.Słynne polskie czasopismo, którego publicystą był Ignacy Krasicki
8.Krasicki ośmieszał je i piętnował w swoich utworach
9.Poemat Krasickiego, którego fragmentem jest "Hymn do miłości ojczyzny"
10.Epoka, w której tworzył Ignacy Krasicki
11.Krótki utwór literacki zawierający pouczenie

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us