Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dzīvības procesi un iekšējie orgāni

1   2     3       4
     
     
5              
   
6 7   8  
9                   10  
          11
    12                  
13            
         
14           15      
    16    
17         18         19
     
   
   
20            

Horizontāli
1.Pasargā zīdītājus no aukstuma
5.Zīdītāju, putnu un rāpuļu galvenais elpošanas orgāns
9.Elpošanas, barošanās un izvadīšanas kopējs nosaukums
12.Tēviņu dzimumdziedzeri
14.Orgāns, kurā notiek barības sagremošana
17.Viela, kas uzkrājas dzīvnieku zemādā, enerģijas rezerve, palīdz uzturēt ķermeņa temperatūru
18.Organisma iekšējās vides daļa, kas nodrošina skābekļa u. c. vielu transportu ķermenī
20.Ragvielas veidojumi, kas klāj rāpuļu ādu
Vertikāli
2.Zīdītāju skeleta galvenā ass
3.Tajās attīstās putnu un rāpuļu mazuļi
4.Klāj putnu ķermeni, veido asti, spārnus
6.Barojošs šķidrums, ar ko zīdītāju mātītes baro mazuļus
7.Mātīšu dzimumdziedzeri
8.Pa tiem cirkulē asinis
10.Te attīstās zīdītāju embriji
11.Atfiltrē no asinīm vielmaiņas galaproduktus
13.Daudzu ūdensdzīvnieku elpošanas orgāni
15.Aizsargā ķermeni no ārvides iedarbības un regulē ķermeņa temperatūru
16.Vieta, kur putni perē olas un aprūpē mazuļus
19.Orgāns, kas nodrošina asinsriņķošanu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us