Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

7.Klase

Laura Krūzmane

1 2 3
4                   5 6        
       
7       8       9
           
10                      
           
           
  11          
    12                        
       
     
13     14             15   16
           
         
17         18                      
     
19              
20            
 

Horizontāli
4.ir divi leņķi ,kas veidojas, krustojoties divām taisnēm, un kuri nav blakusleņķi
6.nogrieznis,kas savieno divus riņķa līnijas punktus
7.iespējamās atkarīgā mainīgā vērtības
10.vienādība,kas izsaka,kā aprēķina kādu nezināmu lielumu
12.ātrums,ar kādu izplatās gaisma (2 Words)
13.matemātikas nozare,kas pēta ģeometrisko figūru īpašības
17.rinķa līnijas daļa starp diviem tās punktiem
18.leņķi,kurus var uzlikt vienu uz otra tā,ka to malas sakrīt (2 Words)
19.bezgalīga, taisna līnija
20.raksturo patiesību,kura nav acīmredzama,tāpēc tā ir jāpierāda
Vertikāli
1.divu attiecību patiesa vienādība
2.vienādība,kurā ir ar burtu apzīmēts nezināmais
3.4 kvandranti (2 Words)
5.ar burtu apzīmēts skaitlis
8.skaitliskais reizinātājs pirms mainīgā
9.polinoms,kas normālformā sastāv no trim saskaitāmiem
11.viena simtā daļa
14.skaitļu un burtu reizinājums
15.monomu summa
16.riņķa līnija kopā ar plaknes daļu,kuru tā ierobežo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us