Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

8.Klase

Laura Krūzmane

1
2 3             4         5
       
    6                  
       
    7                 8
         
  9         10              
         
    11                       12
           
      13      
14                                        
         
  15        
  16   17                        
             
      18                      
       
  19                  
 
20            

Horizontāli
3.daudzskaldnis, kura divas skaldnes ir paralēli daudzstūri,bet pārējās skaldnes ir taisnstūri (2 Words)
6.starpība starp datu kopas lielāko un mazāko vērtību
7.visi vienā pētījumā iegūtie dati (2 Words)
9.paralelograms, kura malas ir vienādas
10.vienā līnijā sakārtots (figūru,skaitļu)rindā
11.apgalvojums vai izteiksme, kurā tiek salīdzināta divu lielumu savstarpējā vērtība
14.nogrieznis, kas savieno trijstūra divu malu viduspunktus (2 Words)
16.vienāds ar tā diagonāļu reizinājuma pusi (2 Words)
18.paralelograms, kura leņķi ir taisni
19.zinātne, kurā tiek apstrādāti, pētīti un analizēti skaitliski dati
20.skaitlis, kas atrodas sakārtotas datu virknes vidū
Vertikāli
1.četrstūris, kuram ik divas malas pretējās malas ir paralēlas
2.tam visi leņķi ir mazāki nekā 180° (2 Words)
4.tas rāda, kāda daļa no visām sastopamajām vērtībām ir noteiktā vērtība (2 Words)
5.figūras, kurām ir vienādi laukumi (2 Words)
8.katešu kvadrātu summa ir vienāda ar hipotenūzas kvadrātu (2 Words)
12.rombs, kura leņķi ir taisni
13.aptuvenā vērtība ir 3,14159...
15.četrstūris, kam divas malas ir savstarpēji paralēlas
17.visbiežāk sastopamā vērtība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us