Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sēnā Grieķija

Kristers Puķītis

Es veidoju krustvārdu mīklu par senās Grieķijas nozīmīgākajiem un svarīgākajiem jautājumiem.

1
2 3  
4             5  
        6 7
8                    
9       10          
  11 12                    
               
    13                        
           
14                   15
         
  16              
17             18        
      19    
20         21          
  22        
           
    23                      
24                  
       
    25        
26                    
  27              

Across
4.Otra slavenākā grieķu polisa, kura atradās Peloponēsas pussalas dienvidu daļā Lakonijā?
8.Zemkopji galvenokārt audzēja ...?.... un vīnogas.
10.Nozīmīgākais varas institūts polišu laikā?
12.Grieķu karakuģis ar airiem trijos stāvos.
13.Augstākais sabiedrības slānis, ko veido senu un dižciltīgu dzimtu pārstāvj?
14.Polisā dzimis cilvēks, kuram bija tiesības piedalīties tautas sapulcē, lemt par valsts lietām, vēlēt amatvīrus un pašam tikt ievēlētam.
16.„Tumšo gadsimtu” beigās no mutvārdu nostāstiem un mītiem radīti literāri darbi?
17.Senās Grieķija kultūra ir mūsdienu ...?... kultūras sākotne.
21.Pilsēta kurā atrodas akropole kuru uzskata par vienu no sengrieķu arhitektūras brīnumiem?
23.Augsti attīsīta cilvēku sabiedrība ar strukturētu darba dalīšanu?
24.Trojas kara varoņa atgriešanās ceļš uz dzimto Itaku?
25.Atlīdzība par valsts vadīšanu?
26.Tautas balsojums, kura laikā pilsoņi uz māla lauskām jeb ostrakām rakstīja to pilsoņu vārdus, kuri, viņuprāt, apdraudēja tautvaldību?
27.Nocietināta vieta kura atradās pilsētas augstākajā vietā?
Down
1.Ekonomiski noslēgta vienība ar nocietinātu pilsētu centrā?
2.Karavadonis sengrieķu polisā.
3.Briesmonis, kam bija vērša galva un cilvēka ķermenis?
5.Kā sauca Senās Grieķijas pēdējo periodu?
6.Sengrieķu pilsētas centrālais laukums, sapulču, ļaužu pulcēšanās un tirgus vieta.
7.Demokrātijas veids kurā visi pilsoņi(brīvie vīri) varēja tikt ievēlēti vai piedalīties tautas sapulcē?
9.Kā sauca pili zem kuras bija labirints un tā centrā dzīvoja īpaša būtne?
10.Kāds bija viens no cēloņiem kapēc notika Grieķu kolonizācija?
11.Viena no pārbaudes formām senajā Grieķijā?
13.Hellēnisma laikmetā notika kultūru saplūšana. Ar kādu kultūru saplūda Grieķi?
15.Kā sauca laikmetu kuru dēvēja arī par tumšajiem gadsimtiem?
16.Kur bija vērojama attīstība pēc Grieķu kolonizācijas?
18.Kā sauc spēles kuras izveidojās Senajā Grieķijā?
19.Kā sauca nozari kurā darbojās Aristotelis un Platons?
20.Tiesas veids kurā jebkurš varēja būt tiesnesis?
22.Galvenais tirdzniecības ceļš?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us