Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

10.sınıf fizik genel kavramları

Ahsen Gürbaz

fiziğin genel kavramlarını konu alan bulmaca.

1     2     3                   4
  5  
    6  
7           8               9  
         
10       11                              
         
      12    
           
13     14       15                
            16    
17                  
                   
                 
               
             
  18         19
20                  
    21                        
       
  22                 23        
         
    24        
     
 

Across
1.bir iletkenin akıma karşı gösterdiği tepki
3.Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını ve elektrikli bir cismin yükünün türünü anlamakta kullanılan araç.
7.madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalı
8.cisimlerin zıt yükle yüklendiği elektriklenme çeşidi
10.proton sayısının elektron sayısına eşit olan cisimler
11.suyun cisme yukarı yönlü, ağırlığı hafifletici bir kuvvet uygulaması
13.özkütlesi sıvının özkütlesinden büyük olan cisimlerdir
20.Elektrik devresinde, elektrik akımını açıp kapamaya yarayan alet
21.kristallerin, üzerlerine basınç uygulandığında elektrik gerilimi üretme özelliğidir.
22.bir iletkenin kesitinden bir saniyede geçen elektron miktarı
24.akım şiddeti birimi
Down
2.bir iletken içinde elektronların sürekli olarak akışı
4.bir cismin üzerinde protonlarının sayısının elektronlardan fazla olan cisimler
5.Bir mol madde veya 6,02483.1023 adet tanecik
6.Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı.
9.elektrikle yüklü cisimlerin denge durumlarını inceleyen bilim dalı
12.Elektrik akımını ileten sıvı ve çözeltiler
14.akım şiddetini ölçen alet
15.elektrik akımını ileten maddeler
16.Kuvvet ve ağırlık ölçen araç.
17.toplam yükün yarıçapları oranında paylaşıldığı elektriklenme çeşidi
18.Birim yüzeye etki eden kuvvet
19.Atomların merkezlerinde yer alan proton, nötron vb. nükleonlardan oluşan ve atomun hemen hemen bütün kütlesini ihtiva eden pozitif yüklü kısım.
22.Negatif yüklü iyon.
23.en az biri yüklü iki cismin birbirine yaklaştırılmasıyla oluşan elektriklenme çeşidi

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us