Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Akadēmiskā mūzika

1
2 3              
    4
     
5                        
      6
  7      
8        
    9                
         
         
10              
       
       
    11        
       
12                                        
     
     
 

Horizontāli
3.Kā sauc kāda instrumenta meistaru, kurš muzicē kopā ar orķestri?
5.Izcils komponists un Latvijas Mūzikas akadēmijas pamatlicējs ir..... .
9.Daudzdaļīgs skaņdarbs, ar kuru tiek izstāstīts kāds notikums?
10.Cik mūziķu grupas veido simfonisko orķestri?
11.Cik akadēmiskajam koncertam ir galvenie veidi?
12.Galvenā akadēmiskās mūzikas koncertu orķestra forma ir...... .
Vertikāli
1.Kurā korī pasaulē ir 360 brīvprātīgi dalībnieki?
2.Daudzdaļīgs instrumentāls skaņdarbs, kas domāts vienam vai diviem izpildītājiem?
4.Orķestrim domāts skaņdarbs, kas sastāv no vairākām dažāda rakstura daļām?
6.Kur kori pavadīja teātra izrādes?
7.Viena no pazīstamākajām J.Vītola balādēm?
8.Skaņdarbu ''Rīta cēliens'' un ''Dzejnieks un nāra'' autors?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us