Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Aparell reproductor masculi

JMF

Aparrel reproductor masculi

1 2 3
  4 5                        
6                          
      7                
  8                    
  9     10
  11               12 13                      
           
14                       15          
16           17    
  18                      
19         20              
      21 22                
             
23                 24          
    25                      
           
  26     27            
          28
29                     30  
      31            
    32          
33                  
  34 35            
36                
    37           38            
39          
40        

Horizontal
5.Creixement dels espermatogonis.
6.Una de le fases de l'espermatogènesi.
7.Són les gònades masculines i que produeixen els esparmatozoides.
8.Conductes llargs que comuniquen cada epidídim amb la uretra.
11.Part del espermatozoide que conté substàncie enzimàtiques que permeten travessar l'envoltura de l'òvul.
12.Període de la vida humana que transcorr des de la pubertat fins a l'edat adulta.
14.Divisió dels espermatòcits.
15.Es forma quan s'uneixent dos gàmetes.
16.Neixement del bebé.
18.Etapa de la persona humana en que el òrgans sexuals es desenvolupen per tal de produir cèl·lules sexuals.
20.Vesícules localitzades al final dels conductes deferents.
22.Impuls sexual, desig sexual.
23.Líquid fromar per espermatozoides i les secrecions de les glàndules annexes.
24.Creixement i transformació de l'embrió.
25.Unió de dos gàmetes.
26.Sortida dels espermatozoides per la uretra cal a l'exterior.
29.Líquid que neutralitza l'acidesa de la vagina i estimula la mobilitat dels espermatozoides.
31.Tipus de fecundació que es du a terme a l'interior de l'aparell femení.
32.Característiques biológiques i fisiològiques que ens donen una identitat sexual.
33.Ossos que se'ls eixamplem a les al·lotes.
34.Divisió cèl·lular i augment del nombre de cèl·lules de zigot.
36.Conducte que forma part de l'aparell excretor i reproductor.
37.Plec de pell on la temperatura és 2ºC inferior a la corporal i que permet la formació dels espematozoides.
38.Líquid que serveix d'aliment i de mitjà de transport dels espematozoides.
39.Extrem del penis i del clítoris.
40.Líquid blanquinós que s'ejacula.
Vertical
1.Substàncies que originen canvis corporals importants.
2.És l'òrgan copulador.
3.Procés pel qual es produeixen els espermatozoides.
4.Contacte sexual entre un home i una dona.
9.Procés de formació dels gàmets.
10.Òrgans especialitzats en la formació de cèl·lules sexuals tan masculines com femenines.
13.La reproducció ens ho permet tenir.
17.Contacte sexual entre dues persones del mateix sexe.
19.Tipus de cèl·lula sexual que produeix cada sexe.
20.Manera de sentir-se coma persona sexuada.
21.Lloc on creix pèl tant els al·lots con a les al·lotes.
26.Conductes plegats damunt ells mateixos situats sobre els testicles.
27.Glàndules que aboquen a la uretra una secreció mucosa.
28.Part de la coa del espermatozoide que impulsa en el seu trajecte cap a l'òvul.
29.Glàndula que embolica la uretra i hi aboca la seva secreció.
30.Replec de la pell del penis que recobreix la part davantera del penis.
35.Professional que pot resoldre les nostres dubtes sobre la sexualitat.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us