Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ķērpji

Dāvis

1
  2
3              
   
4 5            
     
     
6            
  7
8            
   
 
 
9        

Horizontāli
3.Viss biežāk ķērpji aug uz?
5.Ķērpji no kuriem aug zari?
6.Kurš no meža dzivniekiem viss biežāk barojas ar ķērpjiem?
8.Kur ir atrastas 3 jaunas ķērpju sugas?
9.Kas nepieciešams ķērpju augšanai?
Vertikāli
1.Vales veida ķērpji?
2.Lodveida ķērpji?
4.Aug tumši zaļā krāsā nokarens uz leju?
7.Aug uz koku stumbriem?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us