Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Opera 6.klasei.

Līga Siliņa

1       2  
 
3             4
    5 6
  7   8    
9                          
           
           
10                    
         
  11       12        
         
13                  
  14          
15   16             17 18
    19             20
21           22        
         
       
    23          
24            

Horizontāli
1.Kas ir operas "Burvju flauta" pamatā?
3.Kur ir operas dzimtene?
9.Kam līdzīga ir Papageno raksturojošā melodija?
10.Kā sauc literāro tekstu, kas ir operas pamatā?
11.Kas nodrošina izrādes muzikālo pavadījumu?
13.Kā sauc operas ievadu?
14.Kāds instruments liek dejot ļaunajiem citās pasakās?
15.Kā sauc putnu ķērāja draudzeni?
19.Kādu instrumentu skaņas liek dejot ļaunajiem sargiem ļauno spēku valstībā?
21.Kā sauc princesi?
23.Kas atdarina putna svilpienu?
24.Kas ir rokās putnu ķērājam?
Vertikāli
2.Kāda balss nepieciešama karalienes lomas izpildītājai?
4.Kāds ir operas "Burvju flauta" mūzikas autora vārds ?
5.Kas sacer mūziku operai?
6.Kā tiek attēlots operas sižets un varoņu pārdzīvojumi?
7.Labais burvis .........
8.Kas iestudē izrādi?
12.Kā sauc vietu, kur notiek operas izrāde?
16.Kas ir Tamino?
17.Cik vārdi ir operas "Burvju flauta" mūzikas autoram?
18.Kādi zvaniņu šķindot liek kājām pašām dejā cilāties?
20.Skatuves mūzikas žanrs.
22.Kāda karaliene darbojas operā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us