Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemātika

Raivo, 8.c

1               2 3
   
4 5     6       7  
    8      
  9                        
            10
             
    11          
             
          12      
         
      13                
14              
15               16    
   
17               18            
   
19              
 
 
20            

Across
1.Antonīms vārdam saskaitīšana.
4.Taisnleņķa trijstūra īsākās malas sauc par...
9.Kvadrātvienādojumos ar D apzīmē...
12.Kā sauc visbiežāk satopamo vērtību?
13.180 grādu lielu leņķi sauc par...
14.Ja paralelograma diognāles ir perpendikulāras, tad tas ir...
15.Zinātne, kurā tiek apstrādāti, pētīti un analizēti skaitliski dati.
17.Ar x apzīmē ________ lielumu.
18.Četrstūris, kam divas malas ir savstarpēji paralēlas, bet alikušās divas nav savstarpēji paralēlas.
19.Izteiksmes 100 - 50 vērtību sauc par...
20.Punktu, kas ir riņķa centrs un attālums sauc par...
Down
2.Starpība starp datu kopas lielāko un mazāko vērtību.
3.Tainsnleņķa trijstūra garākā mala.
5.Skaitļu virkne 4;6;8;10 ir...
6.Paralelograms, kura leņķi ir taisni.
7.Datus, datu virknes var attēlot...
8.Trapeces ________ ir paralēla ar tās pamatiem, un vienāda ar pusi no pamata summas.
10.Summu, ko veido visas kvadrāta malas kopā sauc par...
11.Ja trapeces diognāles ir vienāda garuma, tad tā ir ________ trapece.
16.Rombs, kura leņķi ir taisni.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us