Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
         
2
     
 
3
 
4
             
   
5
   
 
6
                     
     
7
                   
     
   
8
 
9
             
       
       
   
10
           
 
11
         
 

Across
1.kādu enerģiju svārstību kontūra rada spole
3.svārstību periodam apgrieztais lielums ir......
6.svārstību kontūra sastāvdaļa
7.Uzlādētā kondensatorā notiek elektriskās .......
8.sinonīms vārdam ietilpība un to lieto fizikā
10.vislielākais ātrums dabā
11.elektriskās kapacitātes mērvienība
Down
2.Tomsona formulā ar simbolu L apzīmē
4.kuru earģiju kontūrā rada spole
5.vakuumā elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums ir.........................lielums
9.laiks kurā notiek viena pilna svārstība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us