Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dzīvnieki

Studente

LŪDZU AIZPILDIET AR DRUKĀTAJIEM BURTIEM

1
2
 
3
           
   
4
       
 
5
   
   
   
6
       
7
 
8
           
 
9
       
 

Horizontāli
3.Kurš putns dēj olas citu ligzdās?
4.Kurš dzīvnieks sargā māju?
6.Kurš dzīvnieks guļ ziemas miegu?
8.Kurai čūskai ir dzeltenas austiņas?
9.Kurš dzīvnieks staigā kur grib?
Vertikāli
1.Kurš ekskluzīvais dzīvnieks dzīvo Latvijas purvos?
2.Kuram ir ass kažociņš?
5.Kuram dzīvniekam garšu burkāni?
7.Kurš ir Latvijas lielākais dzīvnieks?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us