Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dzīvnieki

studente

Lūdzu aizpildiet ar drukātajiem burtiem

1
 
2
3
         
   
   
   
   
4
   
5
         
   
6
       
7
 
 
8
       
 
9
     

Horizontāli
2.Kurš putns dēj olas citās ligzdās?
5.Kurš ir lielākais dzīvnieks Latvijā?
6.Kurš guļ ziemas miegu?
8.dzīvnieks kam garšo burkāni
9.Kurš dzīvnieks sargā māju?
Vertikāli
1.Kurš dzīvnieks dzīvo Latvijas purvos?
3.Kuram dzīvniekam ir dzeltenas ausis?
4.Kurš dzīvnieks staigā, kur grib?
7.Kuram ir ass kažociņš?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us