Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

DZĪVNIEKI

STUDENTI

LŪDZU AIZPILDIET AR LIELAJIEM BURTIEM

1
 
2
3
         
   
   
   
4
       
5
   
   
6
       
7
 
8
           
 
 
9
       

Horizontāli
2.KURŠ PUTNS DĒJ OLAS CITU LIGZDĀS
4.KURAM IR ASS KAŽOCIŅŠ
6.KURŠ GUĻ ZIEMAS MIEGU
8.KURAM IR DZELTENAS AUSIS
9.KURŠ DZĪVNIEKS STAIGĀ KUR GRIB
Vertikāli
1.KURŠ EKSLUZĪVAIS DZĪVNIEKS DZĪVO LATVIJAS PURVOS
3.DZĪVNIEKS, KAM GARŠO BURKĀNI
5.KURŠ DZĪVNIEKS SARGĀ MĀJU
7.KURŠ IR LATVIJAS LIELĀKAIS DZĪVNIEKS

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us