Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

"Leņķi"

1
2
3
4
         
5
     
6
               
   
7
       
8
 
     
9
         
         
10
   
11
                   
           
12
                   
13
 
         
         
   
14
     
 
15
                     
 
16
       
 
17
             
     
   
 

Horizontāli
4.1 grāds ir 60 ,,,
6.Nogrieznis, kas savieno riņķa centru ar riņķa līnijas punktu
7.58 grādu liels leņķis ir ....
9.Leņķu lieluma lielākā mērvienība
11.Divi leņķi, kuru summa ir 180 grādi
12.Ja taisnēm ir viens kopīgs punkts, tad tās ir .... taisnes
15.Taisnes daļa starp diviem punktiem
17.Lielāks par izstieptu leņķi ir ... leņķis
Vertikāli
1.Ja taisnes, krustojoties veido 90 grādu leņķi, tad tās ir ... taisnes
2.... leņķis ir 180 grādu liels
3.Apgalvojums, kurš ir jāpierāda
5.Rinķa līnijas garākā horda?
8.Leņķi, kuru malas ir pretēji stari
10.... taisnēm nav kopīga punkta
11.Stars, kas vilkts no leņķa virsotnes un dala to divās vienādā daļās
13.Leņķis, kura lielums ir 90 grādi
14.Plaknes daļa, kuru ierobežō divi stari ar kopīgu sākumpunktu
16.Vienā virzienā vērsta nebeidzama taisne ar noteiktu sākumpunktu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us