Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
3
4
     
       
       
5
                             
     
 
6
 
7
       
       
8
         
 
9
                             
         
         
       
       
10
               
   
   
 
 
 

Horizontāli
5.Ka sauc Ineses Zandares uzrakstito lugu?
9.Kurš dzejnieks raksta dzeju kopš 1977 gada?
10.Kurā multfilmā tiek izmantoti O.Vācieša dzejoļu vārdi?
Vertikāli
1.Kurai animaciju filmai ir Pēteris Brūveris tekta autors?
2.Kādu tēmu mēs noslēdzām Literituras stunda?
3.Ka sauc snoba draugu dzejoli?
4.Kads ir īstais Aspazijas vards?
6.Par cik dzejniekiem mes runājam?
7.Ka sauc Kārļa Vērdiņa dzejolis par milestibu?
8.Kura valsti Aspazija dzivoja 15 gadus arpus Latvijas?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us