Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Āfrikas iekšējie ūdeņi

Rolands Indričāns

1
 
2
3
 
4
5
     
6
         
7
 
       
 
8
           
     
9
             
 
10
         

Horizontāli
5.Upe ar lielāko grīvlīci pasaulē.
6.Upe ar lielāko deltu pasaulē.
8.Visdziļākais un visvecākais ezera pasulē.
9.Viens no lielākajiem kalnu ezeriem pasaulē, atrodas Tjanšana kalnienē.
10.Upe, kura tulkojumā no ķīniešu valodas nozīmē Dzeltenā upe un ietek Dzeltenajā jūrā.
Vertikāli
1.Upe, kuras krastos atrodas klintis, kuras sauc par stabiem.
2.Ezers kura viena pusē ir saldūdens otrā-sāļūdens.
3.Ezers, kurš ir vissāļākais pasaulē, saukts par jūru.
4.Upe uz kuras atrodas pasaulē lielākā hidroelektrostacija-Triju aizu HES
7.Upe, kurā atrodas ūdeņiem visbagātākais ūdenskritums pasaulē-Kona ūdenskritums.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us