Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

300 words first part

Sumiya

first 30 words

1
2
3
4
   
5
       
6
                       
         
       
7
         
8
9
                       
             
10
                   
11
           
     
12
                     
 
13
           
14
         
15
 
       
16
       
   
17
                   
         
18
   
19
 
 
20
           
21
     
 
22
         
23
       
 
24
     
25
             
26
 
27
       
           
28
                   
 
29
             
30
31
       
32
       
   
33
34
         
35
       
       
36
         
37
   
38
                 
39
 
40
                 
41
               
42
   
43
     
               
44
               
   
45
             
46
               

Across
4.ахисан түвшний
6.зар сурталчилгаа
7.хүлээн зөвшөөрөх
9.аар, ээр, оор, өөр
10.эмэгтэй жүжигчин
11.амжилтанд хүрэх
12.Дараа нь
13.чадвартай
14.холбогдох
15.ялгац гишүүн
17.хүлээн зөвшөөрөх
18.урагшаа
20.нягтлан
22.дахин
23.зөвшөөрөх
25.нямбай
27.зөвшөөрөх
28.зөвлөгөө
29.үйл ажиллагаа
31.өмнө
32.насанд хүрсэн
34.онгоц
36.аялга
38.нэмэлт
40.идэвхтэй
41.төлөх
42.ахисан
44.жүжиглэх
45.хөндлөн
46.зөвлөх
Down
1.нэмэх
2.осол
3.адал явдал
5.найзлах
6.гэр
7.эсрэг
8.гадаад
9.үнэхээр
10.чадвар
11.данс
15.настай
16.давуу тал
19.Дараа
21.сурталчлах
23.агентлаг
24.өвчин
26.үйл явдал
27.нас
28.дээгүүр
30.сурталчлах
31.зар сурталчилгаа
33.хүлээн зөвшөөрөх
34.үд дунд
35.үнэндээ
36.тасалсан
37.тухай
38.хаяг
39.айх
40.бишрэх, шүтэх
43.эрэгтэй жүжигчин

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us