Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 1 Elemetary TEEN

Sumiya Teacher

57 words

1
2
3
 
4
   
 
5
         
6
 
7
       
8
       
9
     
10
 
11
12
                 
13
       
14
         
15
   
16
17
           
18
     
 
19
 
20
                         
21
22
           
23
               
24
       
25
     
26
     
   
27
                                   
         
28
                   
29
         
30
           
 
31
                                             
               
32
                   
33
 
34
35
 
36
                   
37
             
38
   
39
     
40
   
             
41
             
 
42
                   
43
   
44
             
45
 
         
46
47
         
             
48
           
49
     
 
50
                       
51
         
52
 
53
   
54
         
             
55
 
56
               
     
57
       
 

Across
5.шугам
7.уулзах
8.цаг
10.машин
12.иргэншил
15.хогийн сав
17.дугуй
20.самбар
22.өгүүлбэр
27.харандааны сав/пенал/
28.хувцаслах
29.хаалга
31.интерактив цагаан самбар
32.гэртээ харих
36.оройн хоол идэх
37.англи хэлний хичээл
38.урлаг
41.интернет
42.фостер
43.харандаа
47.драма
48.өдрийн тэмдэглэл
50.дасгалын ном
54.баллуур, резин
55.хөдөлмөрийн хичээл
56.түүх
57.утас
Down
1.цавуу
2.тооны машин
3.ширээ
4.онгоц
6.гэрийн даалгавар
9.хичээлийн цүнх
11.бүртгэл
13.харандаа үзүүрлэгч
14.харилцан яриа
16.автобус
17.завсарлага
18.газар зүй
19.явганаар
21.хайч
23.дасгал
24.хавтас
25.өглөөний цай уух
26.орчин үеийн хэл
30.толь бичиг
32.өглөө орноосоо босох
33.биеийн тамир
34.шүршүүрт орох
35.газрын зураг
39.шашин судлал
40.орондоо орох
42.үзэг
44.сандал
45.өдрийн хоол идэх
46.цуглаан
49.шинжлэх ухаан
51.математик
52.мэдээлэл технологи
53.дуу хөгжим

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us