Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemātika angliski.

Kursi

1
         
2
 
3
     
 
4
5
 
6
                 
         
         
7
   
8
                 
         
 
9
                         
       
10
           
 
11
   
 
12
13
                 
 
 

Across
1.Figūra , kurai nav diagonāļu.
3.Taisnes daļa, kura ir ierobežota no vienas puses.
6.Kā sauc punktu, kurš sadala nogriezni divās vienādās daļās.
8.Kā sauc daudzstūra visu malu garumu summu.
9.Ģeometrijas daļa kura pēta figūras plaknē.
10.Taisne , kura krusto riņķa līniju divos punktos
11.Cik diagonāļu ir četrstūrim
13.Kā sauc taisnleņķa trijstūra garāko malu.
Down
2.Taisnes daļa kuru ierobežo no divām pusēm.
3.Nogrieznis, kas savieno riņķa līnijas centru ar jebkuru riņķa līnijas punktu.
4.Kā sauc punktu , kurš veidojas krustojoties taisnēm.
5.Horda , kas iet caur riņķa līnijas centru.
6.Kā sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu
7.Nogrieznis, kas savieno divus riņķa līnijas punktus.
12.Kā sauc trijstūra malas , kuras veido taisnu leņķi.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us