Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Activate B1

Sumiya

Armored Penguin

1
2
3
     
4
 
5
     
 
6
7
     
8
                 
9
                 
     
10
                         
11
                 
12
       
13
   
14
   
 
15
 
16
                           
             
17
18
                 
19
                                 
             
       
20
                         
 
21
                         
     
22
                   
 
23
 
24
           
25
       
26
                       
   
27
   
28
29
             
30
 
31
       
 
32
 
33
           
34
   
35
             
           
36
                     
37
           
38
                       
39
 
 
40
             
41
           
       
42
       
 
43
                         
44
     
45
                     
46
   
47
           
48
       
     
49
                   
50
           
 
51
                           
   
52
                 
 
53
             
54
               
 
55
             
56
               
   
57
             
58
               

Across
3.ажилчдын өрөө
7.шийдэмгий бус байдал
9.тавцангаар гулгагч
10.эргэлзээ, урам хугарал
11.дүрэмт хувцас
13.бүжиг
16.хурлын заал
18.шийтгэл
19.сонгодог хөгжимчин
20.энтэртаймэнт
21.үсчин
22.нарийн бичиг
24.давтах
25.шалгалт
26.оркестра
27.дейжей
28.корридор
32.шинжлэх ухаан
34.хэлэлцүүлэг
36.номын сан
37.фермер
38.зар сурталчилгаа
40.чадвар
41.цэвэрлэгч
42.тогооч
43.тайлбар
45.сайжрал
46.хурал
49.шалгалт
50.түүх
51.шийтгэл
52.боловсрол
53.төсөл
54.сургуулийн гал тогоо
55.даалгавар
56.кино клуб
57.гадаад хэл
58.анги
Down
1.бэлэн мөнгө
2.захирлын өрөө
4.хөл бөмбөгийн менежер
5.дүрэм
6.давтлага
8.рок дуучин
12.байгалийн шинжлэх ухааны лабортори
14.төвлөрөл
15.зан ааш
17.давтлага
23.эссэ
29.байгууллага
30.багш
31.вэб дезайнер
33.төсөөлөл
35.хариулт мөнгө
37.хөл бөмбөг
39.хорионы өрөө
42.хөтөлбөр
44.ямар нэг зүйлийн үнийг төлөх чадвартай байх
47.боловсрол
48.цэвэрлэгч

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us