Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 2 part 1

Unit 2 part 1

1
2
3
   
4
5
         
6
   
     
7
8
 
9
         
 
10
                   
       
11
     
12
   
         
13
   
14
15
16
                 
17
   
18
             
19
       
           
   
20
   
21
     
22
                   
23
 
24
 
25
         
       
26
         
27
28
 
   
29
           
30
                 
           
31
   
32
33
               
34
   
     
35
       
36
               
37
     
38
 
39
                 
 
40
     
41
42
     
     
43
             
44
 
45
46
             
47
         
48
49
                 
50
 
51
     
52
           
         
       
53
54
     
55
     
 

Across
4.хажууд, зэрэгцээ, ойролцоо
8.эерэг
10.хөрш, хөршийн
11.хөгжмийн
13.гольф
16.вэбсайт
17.хүн, эрэгтэй хүн
18.онлайн
19.эхнэр, гэргий, авгай
20.Мягмар гараг
22.мэдээллийн самбар
23.кино
26.оройн хоол
29.Баасан гараг
30.хаа сайгүй, хаа ч байсан
31.биеийн тамирийн заал
33.ялгаатай, өөр
35.ном
36.өглөө
37.Үйл үг
39.амар амгалан
40.орхих, үлдэх
43.үйл ажиллагаа
46.зөв
47.спорт гүйлт
49.чат
50.тус бүр
52.өдрийн хоол
54.баг
55.тоглох
Down
1.захиа илгээх, пост бичих
2.кино театр
3.хамт
5.хялбархан,амархан
6.сургууль
7.эрүүл мэндэд хортой хоол хүнс, түргэн хоол
9.хааяа, заримдаа
12.Тасалгаа
14.хэлэлцүүлэг
15.хуучин, хөгшин
16.амралтын өдрүүд, Бямба, Ням гариг
21.сэлэлт
23.нисэх, ялаа
24.хоцрох
25.үдэшлэг
27.Лхагва гараг
28.багш
32.Даваа гараг
34.эрдэнэ шишийн хөөс, попкорн
38.спорт
39.Амьдрах, шууд нэвтрүүлэг
40.литр
41.эрт, өглөө эрт
42.эхлэх
44.уух, уух юм
45.дуусгах, гүйцээх
48.өглөө босох
51.идэх
52.таалагдах, дуртай байх
53.машин

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us