Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Unit 2 part 2

Unit 2 part 2

1
2
     
 
3
4
5
           
       
6
   
7
       
8
9
             
10
   
11
       
12
13
           
14
           
       
15
16
         
17
 
18
 
19
20
     
 
21
               
22
 
23
         
             
24
 
 
25
                 
26
     
27
           
     
28
           
29
                       
30
         
 
31
     
32
 
33
                               
         
34
35
36
   
37
             
38
 
39
   
40
       
41
         
   
42
   
43
       
     
44
           
45
46
47
                   
48
     
       
49
50
         
51
           
52
       
53
     
   
54
           
     
55
         
56
     

Across
2.хот
5.урд, урд талын
7.гэгээлэг, хөнгөн
9.Далайн эргийн хөлөг онгоцний зогсоол
11.хөтөч, хөтлөх, нэг бүрчлэн заах
13.гайхалтай
14.далайн эрэг
16.гадаа, гадна талд нь
21.хөөрхөн
23.орой, дээд хэсэг
25.тосгон, суурин газар
26.усан онгоцны зогсоол
27.хуудас, номын хуудас
28.завь
29.нөхцөл, бололцоо
30.эмэгтэй
33.агааржуулалттай
37.дэлгүүр хэсэх, шоппинг
39.УГААХ
41.ШАЛ, ДАВХАР
42.ШӨЛ
44.хөдөөгийн байшин
47.ВИДЕО ТОГЛООМ
48.автобус
49.ГОЛДУУ,ИХЭНХДЭЭ
51.ИДЭВХИТЭЙ
52.хаалга, босго, хаалт
53.үзэгдэх, харагдах байдал
54.ТАЛХ
55.ДУУЧИН
56.хоол хийх, тогооч
Down
1.нисгэгч
3.хог хаягдал, хэрэггүй зүйлс
4.хүйтэн, сэрүүн
5.загасчлах, загасчлал
6.гудамж
8.трамвай
10.гайхалтай, сайхан
12.бодох, эрэгцүүлэх
14.барилга, орон сууц
15.үзүүлэх, харуулах
17.яг таг
18.өдөр, үд дунд
19.уулс
20.аялал
22.эргэлддэг хаалга
24.удаанаар
26.диваажин
31.цаг, хугацаа
32.бэлдэх, бэлтгэх
34.таалагдах, цагийг үр дүнтэй сайхан өнгрөөх
35.аялал захиалах, ном
36.ТВ-ИЙН ХӨТЛӨГЧ
38.ХИЧЭЭХ, МЭРИЙХ
40.АМРАЛТ
43.КИНОНЫ ЗАР, ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
44.цэвэрхэн, цэвэрлэх
45.хууль, дүрэм
46.ХУДАЛДАЖ АВАХ
50.ДАВС

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us