Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Energi og krefter

silje O

Kap 3, energi og krefter

1
2
3
4
             
5
             
     
 
6
 
7
         
8
 
9
   
10
       
       
11
       
12
               
     
13
   
           
14
15
                                 
16
               
17
                   
 
18
                 
         
19
         
         
   
20
         
   
21
                   

Vannrett
4.Når vi kjører bil må vi bruke
5.Hindrer bevegelse mellom en gjennstand og underlaget
7.Det som får noe til å skje
8.Arvestoff inni alle celler
10.Effekt måles i
11.Energi i mat måles i...
12.Tyngden varierer, men ........... til en gjenstand er lik overalt
15.stillingsenergi kalles også for..
17.Her starter nesten alle energikjeder
18.En av måtene energi kan overføres gjennom
19.Arbeid :Tid
20.En av måtene energi kan overføres gjennom
21.Må brukes av syklister
Loddrett
1.Vannet på fjellet har...
2.Bevegelsesenegi kalles også
3.Strekning : tid
6.Energi kan verken skapes eller forsvinne, bare overføres fra en energiform til en annen
9.Når en kraft endrer bevegelse
13.viser hva som skjer med energien
14.En kraft som trekker en gjenstand ned mot jorda
16.Når vi drar eller dytter i noe kalles det

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us