Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

fonetica

Marok Csilla

elementele componente ale științei:fonetica

1
 
2
 
3
           
   
 
4
     
5
   
6
             
 
7
           
 
8
         
 
 

Orizontal
3.Sunet sau grup de sunete care stă în faţa rădăcinii.
4.Două vocale rostite în silabe diferite formează un …………
6.Sunetele comune cuvântului de bază şi tuturor cuvintelor obţinute de la acesta.
7.Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi o semivocală
8.Sunet care poate forma singur o silabă.
Vertical
1.. Sunet care nu poate forma singur o silabă.
2.Semnul grafic al unui sunet.
5.Grupul de sunete alcătuit dintr-o semivocală, o vocală şi o semivocală.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us