Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Geometrie plană

Kover Annamaria

Noțiuni geometrice fundamentale

1
     
2
3
 
4
               
   
   
5
   
6
7
 
       
8
                 
       
       
     

Orizontal
1.Paralelogram cu două laturi alăturate congruente.
4.Poligon cu trei laturi.
5.Figură geometrică rotundă.
8.Suma lungimilor tuturor laturilor unui poligon.
Vertical
2.Dreptunghiul, rombul și pătratul sunt paralelograme ........................ .
3.Împarte cercul în două părți egale.
6.Instrument geometric cu ajutorul căruia se construiește cercul.
7.Dreptunghiul cu două laturi alăturate congruente.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us