Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
 
3
4
       
5
       
6
             
     
7
8
 
         
9
 
10
   
11
                 
12
               
     
13
14
               
15
     
16
           
 
17
               
     
18
 
19
     
20
                   
 
21
22
23
                   
     
24
25
                   
       
 
26
           
27
       
       
   
28
                 
29
           

Across
4.Forfatteren/forfatterne til Iliaden og Odysseen
5.Græsk ord for omdømme
6.Vi har beskæftiget os med denne sang i Odysseen
9.Denne trojanske prins og helt, som var skyld i den trojanske krig, dræbte Achilleus med et pileskud i hælen, men blev senere selv dræbt før Trojas indtagelse
11.Vi har beskæftiget os med denne sang i Aeneiden
12.Denne konge, der var far til Hektor og Paris, regerede i Troja?
14.Denne græske konge, der deltog i den trojanske krig, regerede i Sparta?
16.Græsk ord for slægt (og hus og hjemstavn ...)
17.Hvad kaldes de lange udvidede sammenligninger, der findes i de homeriske værker = "Homeriske ..."
20.Vi har beskæftiget os med denne sang i Iliaden
23.Antallet af sange i Odysseen
25.Antallet af sange i Iliaden
26.Forfatteren til Aeneiden
27.Navnet på Aeneas' søn i Aeneiden, som angiveligt skulle være forfader Julius Cæsar og som også kaldes Ascanius
28.Indsæt ordet: Vers der går igen og igen flere steder i de homeriske værker kaldes "..."
29.Denne trojanske prins og helt dræbte Patroklos og blev derfor selv dræbt af Achilleus
Down
1.Vi har beskæftiget os med denne sang i Iliaden
2.Navnet på Aeneas' mor i Aeneiden
3.Denne ældre konge, der deltog i den trojanske krig som rådgiver for de andre græske konger, regerede i Pylos?
4.Navnet på Hektors og Paris' mor i Aeneiden
7.Denne græske konge, der deltog i den trojanske krig, regerede på Ithaka?
8.Vi har beskæftiget os med denne sang i Iliaden
10.Benævnelse for de "sangere", der har overleveret Iliaden og Odysseen mundtligt, før de blev nedskrevet
13.Denne græske konge, der deltog i den trojanske krig, regerede i Mykene?
15.Antallet af sange i Aeneiden
18.Græsk benævnelse for ord peleiden, atreiden, kronion etc.
19.Dansk oversættelse af det græske ord timé
21.Navnet på Aeneas' far i Aeneiden
22.Græsk benævnelse for prydadjektiver (lange tillægsord som fx "liljearmede")
24.Vi har beskæftiget os med denne sang i Iliaden

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us