Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Populācija

Daniels Štriters 10a

1
2
3
4
       
5
               
6
             
       
7
                   
 
8
   
9
         
10
                     
         
         
11
 
12
                 
         
         
 
13
                                       
         
 
14
                                       
       
   
15
                           
       
   
16
                       
       
 
17
                             
     
18
                           
 
19
                                 

Horizontāli
5.Ieceļošana un izceļošana no populācijas apdzīvotās teritorijas.
6.Vienīgā dabiskā populācija, kuras pieaugums ir līdzīgs eksponenciālai augšanai.
7.Laika vienībā bojāgājušo populācijas īpatņu skaits.
9.Liela populācijas blīvuma, jeb nepiemērotas vides dēļ dabiski iet bojā dzīvnieki, jo tiem trūkst barības.
12.Gaistošas vielas, ko izdala kādas sugas indivīdi un kas ietekmē citu šīs grupas indivīdu uzvedību.
13.Atsevišķu īpatņu vai to grupu izvietošana populācijas areālā.
14.Populācijas neierobežota augšana.
15.Apstākļi, kuri ietekmē populācijas dzimumstruktūru.
16.Dzīvnieku grupa, kur attiecības starp tās locekļiem ir ciešas un tie rūpējas cits par citu.
17.Grafiks, kurā atspoguļots apkopots populācijas īpatņu skaits laika gaitā.
18.Dzīvnieku grupa, kurā savstarpējās attiecības ar bara locekļiem nav pārāk ciešas.
19.Populācijas īpatņi sasniedz fizioloģisko vecumu un to dzīves ilgums ir maksimāls, tāpēc tie iet bojā.
Vertikāli
1.Jaundzimušo īpatņu skait laika vienībā.
2.Dzīvnieku grupa, kur katram tās loceklim ir zināma loma sabiedrības struktūras veidošanā.
3.Sievišķo un vīrišķo īpatņu skaita attiecība.
4.Maksimālais konkrētās sugas īpatņu skaits, kas var izdzīvot šajā vidē.
8.Dzīvnieku izkārtojums populācijas areālā pec to uzvedības.
10.Dzīvnieku grupa, kas balstīta uz radniecīgām saitēm.
11.Populācijas īpatņu sadalījums pa vecuma grupām.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us