Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Associationsrätt

Annika Lund

Begrepp som rör området

1
2
3
4
             
5
                 
       
       
6
   
7
                   
   
8
     
           
9
           
             
           
           
 
10
                         
     
11
                         
     
12
                     
   
 

Vågrätt
4.att alla i ett bolag skall behandlas på samma sätt
6.Avtal som i vissa fall ersätter dispositiva delar av lagen
10.att beslut i ett bolag inte får fattas till fördel för någon
11.beslut som Tingsrätten kan fatta om att person inte får driva företag
12.sammanslutning
Lodrätt
1.den del av rätten som rör sammanslutningar
2.det belopp som krävs av Bolagsverket för att registrera ett AB
3.rätten att i sin tur kräva en person på pengar
5.krav
7.som ersättning för kontant likvid för aktiekapital
8.allmän fullmakt att ta beslut som gäller företaget
9.fysisk person som agerar fysisk för juridisk person/Bolag

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us