Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Wika,Komunikasyon at Wikang Pambansa

Pangkat 4

1
2
                 
3
   
   
   
4
5
   
6
             
7
         
8
         
     
9
   
       
10
 
11
                                   
           
         
         
 
12
     
 
13
                       
       
14
     
15
                       
       
   

Across
2."una ang bigkas bago ang sulat"
6.isang wika na kinikilala at higit na ginagamit ng nakakarami sa pamayana,bansa o isang lugar
11.hal. haraya,silay,kabiyak,salinlahi
13.salitang diyalektal
15.pakikipagusap sa sarili sa pamamgitan ng pagdadasal at iba pa
Down
1.sistema ng pagsulat tulad ng paggamit ng "cuneiform"
3.binubuo ng biswal ng larawan,guhit o hugis na may isa o maraming kahulugan
4.salitang ginagamit pang araw-araw
5.tumutukoy sa galaw ng katawan na nagpapahiwatig ng kahulugan o mensahe
7."sender"
8.pagbabago-bago ng wika depende sa pook,panahon,at kulturang kinabibilangan ng tao
9.pagpapahayag,paghahatid,o pagbibigay impormasyon sa mabisang paraan
10.kung ano ang ipinahihiwatig ng isang ganap na kilos
12.slang sa ingles
14.isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o pasulat na letra

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us