Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Adolygu Geirfa

SDP

Adolygu Geirfa Uned 1 i 3

1
2
 
3
4
 
5
           
6
 
         
7
 
8
 
9
           
10
                 
           
11
       
12
               
       
 
13
   
14
         
   
15
           
 
 
16
17
18
         
   
   
19
       

Ar draws
5.Rhedeg yma a thraw; symud nyn gyflym o fan i fan
9.Rhannau hynny corff anifail neu berson sy'n caniatáu i'r corff symud, fod yn hyblyg
10.Derbyn y her o fynd i rywle peryglus neu o wneud rhywbeth peryglus
11.Gwahodd cystadlu; sefyll yn ddewr yn erbyn
12.Difyrrwch, rhywbeth diddorol neu foddhaol sy'n denu sylw am gyfnod
14.Gosod hadau neu blanhigion yn y ddaear i dyfu
15.Creadur di-asgwrn-cefn sydd â chwe choes a thair rhan i'w gorff
18.Gair i ddisgrifio rhywun neu rywbeth sydd heb fod yn drwm; nad yw'n anodd neu'n galed i wneud
19.Curo, gorchfygu
I lawr
1.Gallu naturiol
2.Y teitl a geir uwchben darn o ysgrifen, ar y newyddion fel arfer
3.Nifer o bobl sy'n byw mewn lle arbennig
4.Rhestr o fwydydd a diodydd y gallech ddewis mewn bwyty
6.Rhywun neu rywbeth sy'n ymwneud â gwyddoniaeth
7.Defnydd o rym ac egni corfforol neu feddyliol; ymgais caled
8.Llwyddo i wneud rhywbeth; gorffen; cwblhau gwaith
13.Cael hyd i ateb i broblem neu ffordd i ymdrin â hi
16.Teimlo neu ddangos parch
17.Grym sy'n gwneud gwaith, egni yn gyffredinol

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us