Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Digitālo materiālu veidošana

Kristīne

Uzmini nu!

1
2
     
   
3
   
     
4
           
   
5
6
             
 
7
 
8
             
     
 
9
         
     
10
11
12
13
       
14
         
             
         
15
         
16
     

Across
2.Kas uzvelk sniega kažoku?
4.Kas visu izsaka bez mēles?
6.Kukainis, kurš vasarā čīgā vijoli.
8.Brūns sunītis, asa spalva.
9.Kas bieži sākas ar "Reiz bija ..." ?
12.Četras kājas, divas ausis un ļipa.
14.Brūna sieviņa ar kuplu asti.
15.Kā kamols, nav kamols, kā dadzis, nav dadzis.
16.Kas rudeņos maina krāsu un krīt lejup?
Down
1.Oranža gotiņa, zaļa astīte.
2.Kas sākas pēc Martiņiem?
3.Maza meitiņa, četras acis.
5.Rakstāmlieta.
7.Kas iemidzina puķes un kokus?
8.Simts apģērbi, visi bez pogām.
9.Balta aitiņa, melna pierīte.
10.Kas pārklāj upēm zilu palagu?
11.Dienā neredz, naktī redz?
13.Visu redz, bet nerunā.
14.Maza, pelēka sieviņa iet pār lauku.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us