Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2
3
                       
   
4
             
   
5
6
     
       
7
                       
     
     
 
8
         
9
             
   
10
                     

Horizontāli
3.Dīvains, neparasts, pārspīlēts.
4.Ungāru izcelsmes pianists.
7.Franča Šūberta dziesmu cikls.
8.Skaņdarbs, kas paredzēts izpildījuma tehnikas uzlabošanai.
9.Parīzes mūziķis ar Poliju sirdī.
10.Romantisma laikmeta mūzikas žānrs.
Vertikāli
1.Tāds, kas atrodas aiz galīgās pasaules robežām.
2.Dēmoniskais Itālis, kurš bija ģeniāls vijolnieks.
5.19.gadsimta Rietumeirpoas valdošais stils.
6.Viens no Vīnes klasiķiem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us