Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
3
       
4
   
5
                 
     
   
6
 
       
     
   
7
       
8
 
9
           
 
10
       
 

Soldan Sağa
3.Başı ve sonu belli bir olayla değil bir ''an''ın anlatılması ile oluşan öykü türü
5.Kelimelerin mecaz ve yan anlamda kullanıldığı anlatım türüdür
7.Kırgızlara ait destandır
9.Yusuf Kamil Paşa'ya ait çeviri roman
10.Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları ayrıntılı bir biçimde ele alır
Yukarıdan Aşağıya
1.Yazılı gelenek içinde gelişen türlere ait bir eserdir
2.Bir edebi eserde bakış açısını okuyucuya aktaran kişi
4.Psikolojik olarak nitelendirilen ilk romanımız
6.Kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan öykülerdir
8.İlk tarihi romanımız

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us