Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ekonomikas termini

Jānis Dāvids Almans

Definīcijas ekonomkikā

1
2
   
3
   
4
                     
5
     
6
             
   
7
   
     
8
                         
         
         
9
     
10
                         
       
     
11
12
 
 
13
                 
14
           
15
                                   
           
16
               
17
 
18
                         
         
19
                         
     
 
20
                 

Horizontāli
4.Alternatīva, tiek izteikta ar tās lietas vērtību, no kuras jāatsakās pirmām kārtām, lai iegūtu šo vissvarīgāko lietu
6.Bagātība, kas atrodas apgrozībā un dod labumu, zemes un darba mijiedarbības radīts ražošanas faktors
8.Ekonomikas nozare, kas analizē cēloņu un seku likumsakarības, kuras ietekmē firmu vai indivīdu
10.Saimnieciskā vienība, kas sastāv no vienas vai vairākām personām un kuras darbības pamatā ir darba piedāvājums un preču un pakalpojumu patēriņš
13.Saimniecisko subjektu sakaru kopums, kas balstīts uz naudas un preču attiecībām un konkurenci. (Vieta vai mehānisms, kur notiek darījumi starp pircējiem un pārdevējiem.)
15.Ekonomiska situācija, kad no vairākām piedāvātām iespējam vai lietām var izvēlēties tikai vienu vai dažas
16.Jebkura lieta (priekšmets), ko patērējot cilvēks apmierina savas vajadzības un kurai ir noteikta vērtība, to pērkot un pārdodot tirgu.
18.Ekonomikas nozare, kas pēta ekonomiku kopumā, valsts un pasaules ekonomiskos procesus (piemēram IKP, inflācija, ekonomikas izaugsme)
19.Cīņa starp preču un ražotājiem par izdevīgākiem preču ražošanas un realizēšanas apstākļiem un iespēju gūt lielāku peļņu.
20.Nepieciešamība pēc kaut kā, tas, bez kā nevar iztikt
Vertikāli
1.Cilvēki, kuri pērk un lieto preces un pakalpojumus
2.Noteikta sabiedrības saimnieciskās dzīves organizācija, t. i., pieeja, kādu sabiedrība lieto, lai ierobežotu resursu apstākļos sasniegtu savus ekonomiskos mērķus.
3.Organizatoriski saimnieciska vienība, kurā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi
5.Ražošanā iesaistītie resursi
7.Ražošanas faktoru daudzums, kas ir uzņēmuma vai valsts rīcībā
9.Viss, kas apmierina mūsu vēlmes un vajadzības
11.Darbību kopums, ko veic noteiktu amatu speciālisti, lai apmierinātu cilvēku vajadzības un kam ir noteikta vērtība tirgu, to pērkot un pārdodot.
12.Sociāla zinātne par to, kā sabiedrībai apmierināt neierobežotās vēlmes un vajadzības ierobežotu resursu apstākļos
14.Visi dabas resursi jeb dabas labumi, kas tiek izmantoti ražošanā
17.Jebkāda intelektuālā vai fiziska darbība, kas tiek mērķtiecīgi veikta, lai ražotu labumus un pakalpojumus

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us