Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Robinson

EL

1
2
3
   
4
 
5
         
   
6
     
     
7
             
     
8
       
     
9
       
10
       

Vågrätt
4.ett småkryp med sex fötter
6.ett större vattendrag som brukar mynna ut i havet
7.den som äter en annan individ av samma art
9.en typ av vapen
10.ett större sjögående fartyg
Lodrätt
1.ett annat ord för "stalker"
2.flödet av luft i atmosfären
3.oväntad övernaturlig händelse
5.person från Spanien
8.tätt svårgenomträngligt buskage

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us