Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kustība

Valda Silantjeva

Fizika 8. klase

1
2
3
 
4
5
     
6
                     
       
7
 
   
8
 
9
           
     
10
 
11
                   
12
           
       
     
13
 
14
                       
     
15
                   
16
   
 
17
18
                 
     
19
                     
     
 
20
           
 

Across
6.Transportlīdzeklim uzsākot braucienu, kustība ir ... .
9.Visātrākais zīdītājs īsā distancē.
11.Vēja ātrums 32-40 m/s.
12.Ķermeņa stāvokļa maiņa attiecībā pret citiem priekšmetiem.
14.Ķermeņa kustības ātruma izmaiņa noteiktā laika intervālā.
15.Automašīnai braucot pa līkumotu lauku ceļu, tā ir ... kustība.
18.Ierīce ātruma mērīšanai transporta līdzeklī.
19.Līnija, pa kuru notiek kustība.
20.Laika pamatmērvienība.
Down
1.Visātrāk peldošā zivs.
2.Ceļa pamatmērvienība.
3.Ceļa mērvienība ASV un Lielbritānijā.
4.Transportlīdzeklim bremzējot, kustība ir ... .
5.Ceļš, kas veikts vienā laika vienībā.
7.Dabā lielākais iespējamais ātrums.
8.Trajektorijas garums, ko veic kustīgs ķermenis.
10.Automašīnai braucot pa taisnu šoseju, tā ir ... kustība.
13.Ātruma vienība jūrniecībā.
16.Garuma mērvienība.
17.Visātrākais putns pikējumā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us