Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Aiseanna Scoile

Peter Prendergast

1
 
2
 
3
   
4
 
   
 
5
 
6
         
7
 
       
8
     
9
       
   
10
             
11
         
12
                 
       
13
         
14
       
 

Across
1.Bíonn Corpoideachas ar siul ann
3.Bíonn tionól (assembly) ann
6.Déantar an bia ann
10.Lán le carranna na múinteoirí
12.Siúlann tú suas agus síos é
13.ag obair san oifig
14.nuair a bhíonn tú tinn
Down
2.Téann tú ann nuair a bhíonn tú déanach
4.Lán le leabhair
5.Úsáideann tú é chun dul ar líne
7.Imríonn tú rugbaí nó haca air
8.Itheann tú do lón ann
9.Imríonn na daltaí ann ag am lóin
11.Bíonn ranganna ar siúl iontu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us