Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Romantisms

Airisa Timofejeva

1
 
2
3
             
     
 
4
   
5
 
6
             
7
                 
     
8
           
9
 
10
     
     
11
         
12
             
     
13
               
 
14
               

Horizontāli
3.Poļu tautasdeja 3/4 taktsmērā, mūzikā raksturīgi neregulāri uzsvari uz otro vai trešo taktsdaļu.
6.“nakts dziesma”, liriska noskaņu glezna.
7.Austriešu komponists, 600 solodziesmu autors.
8.Sēru marša autors
9.F.Šūberta dziesma
11.Vācu-Austriešu izcelsmes deja 3/4 taktsmērā
12.Ansamblis, kurā spēlē pieci dalībnieki
13.Instruments, kuru izcili pārvaldīja E.Grīgs, F.Šopēns, un F.Šūberts
14.Valsts, kurā dzīvoja E.Grīgs
Vertikāli
1.Austriešu komponista, 9.simfoniju autora vārds
2.Svinīga poļu deja 3/4 taktsmērā, atgādina majestātisku gājienu.
3.Mūzika, kas pavada soļošanu, vienmērīgā tempā, melodijā fanfaru intonācijas.
4.Dziesma vienai balsij ar instrumenta, visbiežāk klavieru, pavadījumu.
5.Pilsēta, kurā mūziku mācījās E.Grīgs.
10.E.Grīga simfoniskās svītas daļas nosaukums

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us