Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
   
3
     
4
     
5
6
                     
         
7
   
8
         
9
     
           
10
               
   
11
           
     
 
12
 
13
       
14
     
15
     
     
16
       
17
   
18
       
       
   
19
     
20
       

Across
2.Ievieto pareizi vārdu "spēlēt" teikumā "Mums ____ klavieres" (vajadzības izteiksme)
6.Vārds "priecāties" "tu" personas nākotnes formā
8.Ievieto pareizi vārdu "rotaļāties" teikumā "Ļai viņš ____"
10.Vārda "krākšana" darb. vārds nenoteiksmes formā
11.Vārds nenoteiksmes formā teikumā "Mēs runājām par suņiem"
12.Pārveido vārdu "lasīt" vajadzības izteiksmē teikumā "Viņam ___ grāmata."
14.Vārds "mest" "mēs" personas nākotnes formā
16.Vārds "dot" "viņi" personas nākotnes formā
18.Vārds "domāšu" nenoteiksmes formā
19.Vārds "būt" "es" personas tagadnes formā
20.Vārds "locīt" "mēs" personas tagadnes formā
Down
1.Pārveido vārdu "gleznot" pareizā izteiksmē (tagadne). Teikums: "Es labprāt ____."
3.Vārds "paskatīties" "es" personas nākotnes formā
4.Pārveido vārdu "gulēt" pavēles izteiksmē teikumā "____ kopā!"
5.Vārds "zināt" "viņš" personas tagadnes formā
6.Pārveido vārdu "pieskatīt" pareizā izteiksmē (tagadne). Teikums: "Māris labprāt ___ savu mazo māsu."
7.Vārds "rakt" īstenības izteiksmē "es" personā
9.Vārds nenoteiksmē, no kura darināts vārds "jautājums"
13.Vārds nenoteiksmes formā teikumā "Es bieži lietoju šo šampūnu"
14.Vārda "medījums" darb. vārds nenoteiksmes formā
15.Vārds "stāvēt" "es" personas pagātnes formā
17.Vārds "iet" "mēs" personas pagātnes formā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us