Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Novērojamais Visums

Evija Petrovska

1
2
             
 
3
       
 
4
             
 
5
 
6
             
7
     
8
             
   
   
9
           
   
 
 
10
           

Horizontāli
2.Sastāv no miljardiem mazu daļiņu un ir visam lielajām planētām.
3.Mums tuvākā zvaigzne.
4.Daļiņas, kurām nav lādiņa un no kurām sastāv kodols.
6.Lielākā Saules sistēmas planēta.
8.Krītošas zvaigznes.
9.Kas parādījās Zemes okeānos pirms 3,8 miljardiem gadu?
10.Cik planētas ir Saules sistēmā?
Vertikāli
1.Visuma dzimšana.
5.Vienīgā planēta Saules sistēmā uz kuras ir ūdens.
7.Sasaluši ledus un akmens blāķi.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us