Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Good English 2A

Sumiya Teacher

basic 200 words puzzle

1
2
   
3
         
4
 
5
6
7
   
8
         
           
9
   
10
11
               
12
           
13
         
14
             
15
   
     
16
             
17
       
18
       
19
   
20
21
     
   
22
     
23
     
24
25
                 
26
       
27
 
       
28
       
 
29
                   
30
   
     
31
           
32
         
33
           
34
   
35
         
36
     
 
37
                     
38
         
39
           
40
 
       
41
   
42
 
43
             
44
     
45
         
46
47
     
48
     
49
             
50
       
   
51
           
52
       
53
         
 
54
     
   
 

Across
2.дэлгүүр хэсэх
7.анги
9.хашгирах, уйлах
11.хүн, эрэгтэй хүн
13.ура хашиграх
14.манантай
16.шүд сугалах
17.моднууд
18.хувцас
20.гарааш
23.үдээсээ үдэх
25.залгисан
26.хажуугаар явж өнгөрөх
28.авсан
29.буцаан авах
30.гунигтай
31.блок
32.нивэр маянд
34.баатар
37.галын машин
39.дээд давхар
41.хаягдах
43.гүйж гарсан
45.цонх
49.тавагнууд
50.нисэх
51.залхах уйдах
52.гутлын үдээс
53..... тай байсан
54.явах
Down
1.пээшээ нисэх
2.ногоог өнгө
3.дүүжин
4.шүд байхгүй мөнгө байхгүй
5.зам
6.жүрж
8.сургууль
9.хөөцөлдөх
10.гэрэл
12.жорлон
15.дээгүүр үсрэх
19.хүн бүр
21.онгоц
22.хайх
24.манан
27.сагс
33.мангас
35.дээгүүр
36.гал сөнөөгч
38.гөлөгнүүд
40.зогссон
42.шүд
44.хөдөлгөөнтэй болсон шүд
45.алхах
46.уурлах
47.баяртай байх
48.байшин
53.цохих
54.авах

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us