Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2
       
3
   
 
 
4
   
5
6
         
7
       
   
   
8
9
         
10
         
   
11
         
 

Poziomo
2.Święty, któremu towarzyszył św.Łukasz?
3.Brat św. Jakuba Starzego, Apostoła
6.Symbol św. Jana
7.Około 45 lat towarzyszył św.Pawłowi
9.Zajęcie/profesja św.Mateusza przed powołaniem
10.Zajęcie/profesja św.Jana przed powołaniem
11.Profesja św.Łukasza
Pionowo
1.Symbol św.Marka
2.Imię Apostoła, od któegowidomości o Panu Jezusie otrzymał św.Marek
4.Symbol św. Łukasza
5.Język, w którym swoją Ewangelię napisał św. Marek
7.Przed powołaniem miał na imię Lewi
8.Krewny św. Barnaby

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us